دستگاه های چاپگر ما به طور کامل طراحی و ساخت شده توسط متخصصین میهن عزیزمان بوده و فرصتی فراهم گشته تا متخصصین ایرانی قابلیت های خود را در میدان رقابت به نمایش بگذارند.