آیا به دستگاهی سفارشی نیاز دارید؟
آیا ابعاد خاصی از چاپ مد نظرتان است؟
آیا رنگ خاصی متناسب با فضای کاری خود در نظر دارید؟
آیا به قابلیتی سفارشی برای نرم افزار کنترلر چاپگر احتیاج دارید؟
فقط کافی است با ما تماس بگیرید! طراحی و تجهییزات ساخت متخصصین داخلی است، سفارشی سازی طبق درخواست مشتری نیز میسر گشته است.